За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.9.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ № БЛ-1347-КА/12.09.2019г.

ДО Г. Е. М.
ГР.Б УЛ.С. №24

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Водопровод“ в имот с идентификатор 47370.14.31 по КК на с.Марулево, местност „Реката“, землището на с.Марулево, община Благоевград, са съставени Констативни актове № № I и II/11.09.2019г. на РДНСК-Благоевград.
    Със съдържанието на горецитираните Констативни актове може да се запознаете в РДНСК Благоевград, адрес: гр.Благоевград, ул.“Иван Михайлов” №49.
    Жалби срещу Констативните актове могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на сайта на ДНСК, пред РДНСК Благоевград.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност