За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № КЛ-4529/17.06.2013г.

ДО МЛАДЕН ГРИГОРОВ ИВАНОВ
ж. к. „Младост-1“, бл. 12, вх. 1, ет. 5, ап. 15, гр. София
ИВАН ГРИГОРОВ ИВАНОВ
ул. „Тунджа” № 33, вх. А, ет. 5, ап. 11, гр. София

    Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-КЛ-17/08.10.2007г., издадена от Началника на РДНСК-Кърджали (сега Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали, при РДНСК Южен централен район), за премахване на незаконен строеж: „Селскостопанска сграда”, изпълнен в УПИ VІІІ-2054 и частично в УПИ VІ-2053, кв. 137 по плана на гр. Кърджали.
    Уведомяваме Ви, че с Възлагателно писмо изх. № КЛ-4529-03-771/27.05.2013г. на Началника на ДНСК е определено на 01.07.2013г. от 10.00 часа да се пристъпи към принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-КЛ-17/08.10.2007г., издадена от Началника на РДНСК-Кърджали (сега Регионален отдел „Национален строителен контрол” Кърджали, при РДНСК Южен централен район), за премахване на незаконен строеж: „Селскостопанска сграда”, изпълнен в УПИ VІІІ-2054 и частично в УПИ VІ-2053, кв. 137 по плана на гр. Кърджали.
    Предвид горното е необходимо да осигурите достъп до строежа за изпълнение на горепосочената заповед.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност