За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С10-1863/

ДО ЕТ ”РУМЕН ВЪТКОВ” - ІІ,
С УПРАВИТЕЛ РУМЕН ВЪТКОВ ВЪТКОВ
УЛ. МОМИН КЛАДЕНЕЦ № 3, „РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ”-СО, ГР. СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че за строеж ”Ограда”, находящ се в УПИ V-661, кв.12, м. ”Драгалевци”, по плана на гр. София, с административен адрес ул. ”Маточина” №8, кв. ”Драгалевци”, Район ”Витоша” - СО, гр.София, е съставен констативен акт №С10-1863-1/19.07.2012г. по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел ”Национален строителен контрол” София при РДНСК Югозападен район, гр. София, ул. ”Алабин” №35.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 дневен срок , считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до Регионален отдел ”Национален строителен контрол” София при РДНСК Югозападен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност