За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.5.2013 г.

Съобщение № С13-1239-01-569/14.05.2013

до Бояна Парк София ЕАД
ул. Бояна парк № 4 1616 София

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж „Надградената над проектната височина подпорна в “Православен гробищен парк „Св. Архангел Михаил” с ритуален комплекс, с обслужващи сгради, администрация, урнови стени, изгребна яма -/І и ІІ етап/, КПП със санитарен възел”, находящ се в УПИ ІІІ-701, 740, 758, 808, 840 от кв.1 по плана на град София, м. „Гробищен парк Бояна”, район „Витоша” - СО е съставен констативен акт № РОС-1/09.05.2013г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225 от Закона за устройство на територията - за премахване.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел Национален строителен контрол София при РДНСК - Югозападен район, на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в центъра за обслужване на клиенти.
    Възражения срещу констативните актове могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност