За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ОН - 1171/31.07.2013г.

ДО: ПЕТЬО ИВАНОВ ЦАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТЕКСТОН“ ЕООД
УЛ. „ОБОРИЩЕ” № 45,
ОБЩИНА ОБОРИЩЕ, ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че при извършена проверка от служители на РО “НСК” - Бургас към РДНСК- Югоизточен район на “Поставяем обект: навес -сергия”, находящ се в УПИ ІІ, кв.6 по плана на к.к. „Слънчев Бряг - Изток”, Община Несебър, е констатирано нарушение на чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.13, ал.3 ЗУЧК.
    Във връзка с горното, следва да се явите в РО „НСК” - Бургас, РДНСК - ЮИР на 02.08.2013г. в 11:00ч. за съставяне на акт по ЗАНН, телефон за връзка 056/80-16-98.
    Моля, при явяването Ви да представите копие от документ за собственост за УПИ ІІ, кв.6 по плана на к.к. „Слънчев бряг - изток“, Община Несебър.
    Неявяването Ви не отменя административнонаказателната процедура на основание чл.40, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност