За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №8-376/26.06.2013г.

ДО: ИВАН САВОВ ИВАНОВ
КВ. „ЗОРА”, БЛ. 9, ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 2
ГР. КОСТИНБРОД - 2230

    Уведомявам Ви, че от Началника на Дирекция за национален строителен контрол е издадено Възлагателно писмо №Сф-1269-04-559/21.06.2013г. за принудително премахване на незаконен строеж: „Гаражна клетка №2”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І - „За ОЖС” кв. 117 по плана на гр. Костинброд, Община Костинброд, Област Софийска
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Софийска област при Регионална дирекция за национален строителен контрол-Югозападен район /РДНСК-ЮЗР/ гр. София, ул. „Алабин” №35.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност