За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.3.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ №148/25.02.2015г.

ДО Георги Стоименов Банев
Управител на „Терма Вел“ ООД, гр.Велинград
ул. „ Гурко“ №4, 4600, гр.Велинград

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАНЕВ,
    Уведомяваме Ви за Констативен акт № 148/23.02.2015г., съставен от служители на РО „НСК“ Пазарджик при РДНСК-Южен Централен Район, относно строеж: „Съоръжение за отводняване 1“, находящ се в УПИ ХIХ, общински, кв.229, по плана на гр.Велинград, който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията(ЗУТ)-за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“(РО „НСК“) , РДНСК-ЮЦР-гр.Пазарджик с адрес: ул. „Гурко“ № 3а, ет.2
    Възражение по съставения констативен акт, съгласно чл.225, ал.3 от ЗУТ, може да бъде подавано до РО „НСК“ Пазарджик, РДНСК-ЮЦР, гр.Пазарджик с адрес: ул. „Гурко“ № 3а, ет.2 в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност