За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.11.2015 г.

ДО

„ЕКОХАУС МЮНХЕН“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ ЛЪЧЕЗАР КОСТАДИНОВ ДИЧЕВ
УЛ. „Ф. Ж. КЮРИ“ №17, БЛ. 2, АП. 19

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Кафе аперитив”, намиращ се в урегулиран поземлен имот VII, кв. 1 по плана на Промишлена зона на гр. Тетевен, с административен адрес: гр. Тетевен, ул. „Вършец“, №69 са съставени констативни актове №ДНСК-ЛЧ-3524-2/28.10.2015г. и №ДНСК-ЛЧ-3524-3/28.10.2015г., от ДНСК, с които са образувани административни производства по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ - за премахване на строежа и по реда на чл.178, ал.5 от ЗУТ - за забрана ползване на строежа.
    Със съдържанието на констативни актове №ДНСК-ЛЧ-3524-2/28.10.2015г. и №ДНСК-ЛЧ-3524-3/28.10.2015г., може да се запознаете в ДНСК на адрес: гр. София, бул.”Христо Ботев” №47.
    Възражения/жалби срещу констативните актове могат да бъдат подавани в 7-дневен срок считано от датата на обявяването.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност