За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.11.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Х-3825-2/18.11.2015г.

ДО ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ВЛАХОВА
Ж.К. „ЛЮЛИН“ БЛ. 789, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 8
ГР. СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Изкопни работи, чакълирана площадка /20м. х 10м./, бетонова площадка /6м. х 6м./, павилион /2,4м. х 5,5м./ и тръбен кладенец - сондаж“, попадащ в централната зона на археологически обект „Праисторически и протоисторически ямен комплекс и останките от път „Виа Диагоналис““, намиращ се в поземлен имот №033014, м. „Саксон алча“, землище на с. Капитан Андреево, община Свиленград е съставен констативен акт №Х-3/10.11.2015г. на РО НСК Хасково при РДНСК Южен централен район, с който е образувано административно производство за спиране на строителството и за премахването му.
    Със съдържанието на констативен акт №Х-3/10.11.2015г. може да се запознаете в ДНСК с административен адрес: гр. София, бул. Христо Ботев“ №47.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок пред РО НСК Хасково с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Ивайло“ №1 или в ДНСК, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност