За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.9.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ГТ-669 /29.08.2014г.

ДО: „ПОЛ АГРАР КАМПАНИ” АД гр.Варна, ул.”Лоза” №16, ет.5, ап.21
Представлявано от Светослав Николов Топузов - прокурист

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Кравеферма с обслужващи я сгради и съоръжения” - Етап Iа, находящ се в ПИ 022004 по КВС на с.Красен, Община Генерал Тошево, Област Добрич, е съставен Констативен акт №4 от 21.07.2014г., за образувано административно производство по реда на чл.178, ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за забрана ползване на строежа преди да е въведен в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Добрич при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Североизточен район /СИР/.
    Възражения срещу съставения констативен акт №4/21.07.2014г. могат да бъдат подавани в РО „НСК” Добрич при РДНСК СИР на адрес: гр.Добрич, бул. „Добруджа” №28, ет.1, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.30ч., в 7-дневен срок, считано от датата на обявяването на настоящето съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност