За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С6-342-02-609/14.08.2013г.

ДО: БОЖИЛ ФИЛИПОВ ДРИНОВ
с. Лозен, ул.”Извор” №33,
район „Панчарево”-СО

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-559-05-962/07.08.2013г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-СО-175/10.12.2008г, издадена от Началника на Столична РДНСК за премахване на незаконен строеж: “Плътна ограда”, изпълнена между УПИ IV-1665 и УПИ IХ-1666, кв.126, по плана на с.Лозен, ул.”Извор” №33, район „Панчарево”-СО, е възложено на „ВЕСТАЛ БИЛДИНГ” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-395/31.07.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10.00 ч. на 22.08.2013г. до 17.30 ч. на 26.08.2013г.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в РО „НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. „Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност