За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С12-813 / 2012г.

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че за строеж ”Кабелни електронни съобщителни мрежи” между бл.11, бл.131, бл.132, бл.147, жк.”Хаджи Димитър”, гр. София”, е съставен Констативен акт № С12-813-1/20.08.2012г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване на заповед за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел ”Национален строителен контрол” София при РДНСК Югозападен район, с административен адрес: ул. ”Алабин” №35, гр. София.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 дневен срок , считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до Регионален отдел ”Национален строителен контрол” София при РДНСК Югозападен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност