За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.9.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Гб-10 от 25.08.2015г.

До собственици и носители на вещни права
за строеж: „Метална мачта с антени за радио-електронни съобщения”, находящ се в поземлен имот 40141.126.24, землище на с.Крушево, общ.Севлиево

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Метална мачта с антени за радио-електронни съобщения”, находящ се в поземлен имот 40141.126.24, землище на с.Крушево, общ.Севлиево е съставен Констативен акт №10/25.08.2015г. от РО „НСК”- Габрово при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Северен централен район /СЦР/ за административно производство по чл.225, ал.1 от ЗУТ - за премахване на строежа.
   
    Със съдържанието на КА № 10/25.08.2015г., може да се запознаете в РО „НСК”- Габрово при РДНСК - СЦР на адрес: гр.Габрово, пл.”Възраждане” №3, ет.3.
   
    Възражения/жалби срещу Акта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок считано от датата на обявяването.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност