За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 27 - ВС

ДО
Борис Крумов Борисов ул. „Иван Сарафов” № 5А, ет. 3, ап. 9 гр.Велико Търново

    Уведомяваме Ви, че за строеж: СЕКЦИЯ “Г” (секция 4 по одобрения архитектурен проект) от строеж “Жилищна сграда с магазини и гаражи”, намиращ се в урегулиран поземлен имот(УПИ) ІІІ-5469,5470, кв.626 по плана на гр. Велико Търново, с административен адрес ул. „Димитър Рашев” № 8, от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северен централен район, е съставен Констативен акт № 27-ВС/28.05.2012 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224, ал. 7 за спиране на строителството и за издаване заповед за премахване по реда на чл. 225, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до Регионален отдел „Национален строителен контрол” В. Търново към РДНСК - Северен централен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност