За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.11.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ №КН-490/2014г.

ДО: „СТРИМОН СПА” АД
представлявано от
ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ
и съвет на директорите
ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ,
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ТОШЕВ и
ХРИСТИНКА ВЪЛКОВА ЛЕСЕВА
ул.„ЦАР СИМЕОН І” №24
гр.КЮСТЕНДИЛ

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   
    Уведомяваме Ви, че при извършена проверка от служители на РО НСК Кюстендил при РДНСК Югозападен район на строеж: „Надстройка над част от помещения от І-я етаж на блок С на строеж: „Реконструкция на съществуваща сграда в център с хотелска част” като е обособен физиотерапевтичен блок към ІІ-я етаж”, намиращ се в ПИ 6953, част от УПИ ХVІ-за балнеоложки комплекс, кв.292 по плана на гр.Кюстендил, административен адрес: гр.Кюстендил, ул.„Цар Симеон І” №24 с Констативни актове №1, 2 и 3 от 26.08.2014г. са констатирани нарушения на чл.137, ал.3, 148, ал.2, 169 и 178, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
    Във връзка с горното следва да се явите лично или изрично упълномощено за целта лице на 12.11.2014г. в 11,00ч. в РО НСК Кюстендил на адрес гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител” №15, ет.5, стая 51 за съставяне и връчване на актове на основание чл.36 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, телефон за връзка - 078/54-73-53.
    Неявяването Ви не отменя административно наказателната процедура на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност