За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Я-п/585/-00-360/20.10.2014г.ДО : НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Обект за радио електронни съобщения”, находящ се в поземлен имот №069117, местността „Драгойца“, землището на гр.Ябланица, обл.Ловеч, вр.Нишана, е съставен Констативен акт №332/16.10.2014г. (обр.1) от Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО”НСК”) - Ловеч при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северозападен район, който е основание за започване на административно производство по чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията за премахване на строежа.
   
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в РО”НСК”-Ловеч на адрес: гр.Ловеч, бул.“България“ №3, ет.5, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани до РО „НСК“-Ловеч при РДНСК - Северозападен район в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Дирекция за национален строителен контрол.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност