За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: „Плама инвестмънт” ЕООД -
чрез Управителя Йордан Атанасов Димитров
гр. Пловдив, ул. „Белград” №12, ет.6

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Фотоволтаична система 21MW - Първи етап с мощност 6 MW, находящ се в имот №204010 и Втори етап с мощност 5 MW в имот №204018”, находящ в землището на с. Търнене, Община Плевен, е издадена Заповед №СТ-05-250/11.02.2013г. на Зам. Началник ДНСК, с която е отказано издаването на разрешение за ползване и не се разрешава ползването на строежа.
    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в РО „НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район, с адрес: гр.Пловдив, ул.”Цанко Дюстабанов”47, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа.
   
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14- дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението на интернет - страницата на ДНСК, чрез ДНСК пред Административен съд, гр.Плевен.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност