За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №30/03.06.2013 г.

ДО: „КРОС СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ КРОСНЕВ
Ж.К. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” №8, ВХ.5, АП.26 ГР. ВАРНА

    Относно: Принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-СИР-215/21.10.2011 г. на Началник РДНСК-Североизточен район за премахване на незаконен строеж: „Въздушни кабелни мрежи на територията на гр. Девня, кв. Девня-І, кв. Девня-2” и кв. „Повеляново
   
    Уведомяваме Ви, че с писмо изх. изх.№ВН-891-03-922/31.05.2013 г. на Началник ДНСК е определено на 10.06.2013 г. от 10.30 ч. да се пристъпи към принудително изпълнение на Заповед № № ДК-02-СИР-215/21.10.2011 г. за премахване на незаконен строеж „Въздушни кабелни мрежи на територията на гр. Девня, кв. Девня-І, кв. Девня-2” и кв. „Повеляново
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност