За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

№Сп-113/13.03.2013г.
ДО: Гинка Стайкова Недкова
С.Войнягово Общ. Карлово гр.Сопот
Ул.”Възраждане”№2

    Уважаема г-жо Недкова,
    С Определение №3110/05.03.2013г. на Върховен административен съд на Република България се отменя Определение №70 от 08.01.2013г на Пловдивски административен съд по адм. дело №4069/2012г в частта , с която е спрял принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-Пд-04/16.04.2010г. на изп.дл. Началник на сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР/сега РО“НСК“ Пловдив при РДНСК ЮЦР за премахване на незаконен строеж „Ограда с навес и барбекю“ реализиран между УПИ ХІV-880 и УПИ ХV-881, кв.66 по плана на гр.Сопот с извършител Мариана Симеонова Иванова/Гановска/.
    Предвид горното и на основание възлагателно писмо изх.№Пд-2616-11-749/14.12.2012г. на Началника на ДНСК ще се пристъпи към принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-Пд-04/16.04.2010г. на изп.дл. Началник на сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР/сега РО“НСК“ Пловдив при РДНСК ЮЦР, считано от 06.03.2013г. в срок от 20/двадесет/ работни дни.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконен строеж „Ограда с навес и барбекю“ реализиран между УПИ ХІV-880 и УПИ ХV-881, кв.66 по плана на гр.Сопот, ще се извърши от 10,30часа на 18.03.2013г. до 17,30часа на 21.03.2013г.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност