За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.5.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: „КОРАЛ - 99“ ЕООД с ЕИК: 124141284
с. Ведрина, ул. „Единадесета № 3
ОБЩИНА ДОБРИЧ-СЕЛСКА
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: „Станция за пълнене на бутилки с кислород и въглероден диоксид“ находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI - 19, кв. 8 по плана на промишлена зона „Победа“ гр. Бургас и административен адрес гр. Бургас, промишлена зона „Победа“, ул. „Индустриална“, № 47, база „Корал“ 21 е съставен констативен акт № 1/03.02.2020г. от инспектори на регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Бургас.
    Същите са във връзка със започнатото административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строежа.
    Констативен акт №1/03.02.2020г. може да ви бъде връчен в РДНСК - Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №120, ет.5.
    Възражения по съставения констативен акт може да се подават в РДНСК - Бургас, бул. ”Стефан Стамболов” №120, ет.5, в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност