За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.5.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ХІІ-03 / 16.04.2020г.

ДО „АРИЕЛ-ТН“ ЕООД
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“№91
3100 ГР. МЕЗДРА
ДО „ИНЕРТСТРОЙ КАЛЕТО“АД
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“№105
3100 - ГР. МЕЗДРА

    Уведомяваме Ви, че от служители на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК ) - Враца към Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК е съставен Констативен акт № ХІІ-03 / 06.03.2020г. за строеж „Инсталация за производство на пиво“, реализирана в "Сграда със смесено предназначение и подземен паркинг-ІІ ри етап Корпус А (по СК) между ос 1 и ос 9 ", находяща се в урегулиран поземлен имот (у.п.и.) ІІ, квартал (кв.) 85 по плана на гр.Мездра, представляващ имот с идентификатор 47714.500.1277 по кадастралната карта на гр. Мездра.
    Констативният акт е основание за започване на административно производство по реда на чл.178, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за забрана ползването на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в РДНСК- Враца към ГД „СК“ при ДНСК в гр. Враца, ул. ”Христо Ботев” № 46, ет. ІV от 9,00м до 17.30ч.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 -дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на страницата на ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност