За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ОН 1161/30.07.2013г.

ДО: СТОЯН ИВАНОВ ПОНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПЕРЛА 2005“ ЕООД
Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, БЛ. 33, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 23
ГР. БУРГАС

    Уведомяваме Ви, че при извършена проверка от служители на Регионалeн отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК“/ Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югоизточен район /ЮИР/ на “Поставяеми обекти - Седем броя павилиони” (свързани с метална и PVC конструкция), с приблизителни размери 6 бр. павилиони - 3.00м./3.00м. и височина 3.00м. и 1 бр. павилион - 1.00м./3.00м. и височина 3.00м, находящи се в УПИ ІІ, кв. 71, по плана на к.к. „Слънчев Бряг - Изток”, Община Несебър, е констатирано нарушение на чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.13, ал.3 ЗУЧК.
    Във връзка с горното, следва да се явите в РО „НСК” - Бургас, РДНСК - ЮИР на 02.08.2013г. в 11:00ч. за съставяне на акт по ЗАНН, телефон за връзка 056/80-16-98.
    Моля, при явяването Ви да представите копие от документ за собственост за УПИ ІІ, кв. 71 по плана на кк. „Слънчев бряг - изток“, общ. Несебър.
    Неявяването Ви не отменя административнонаказателната процедура на основание чл.40, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност