За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Гр-195/2013г.

ДО Яшар Мехмед Чолак
с.Рибново, община Гърмен

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-2425-04-402/17.06.2013г. на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-БД-33/06.11.2007г. на РДНСК-Благоевград за премахване на строеж: ”Жилищна сграда”, извършен в УПИ ІХ-715, УПИ Х-714 и върху част от улица с осови точки 50 и 51, кв.9 по плана на с.Рибново, община Гърмен, като премахването на строежа следва да се извърши в срок до 30.09.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград, адрес гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49 при РДНСК Югозападен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност