За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 45/ 05.08.2013г.

ДО Веселин Дженков Христов
ул „ Иван Вазов” №5, с. Ветрино, Област Варна
ул „ Свети Георги” №7, кв. „Виница“, гр. Варна

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР-157/10.09.2012г. на Началника на РДНСК - Североизточен район за принудителното премахване на незаконен строеж: „Пристройка към винарна изба”, долепена до сградата на ресторант, находяща се в УПИ I, кв.63, с.Ветрино с административен адрес: ул.”Иван Вазов” № 5, с възлагателно писмо изх. № ВН-1682-05-695/ 30.07.2013г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незаконният строеж да се извърши от 10.30 часа на 19.08.2013г. до 17.30 часа на 21.08.2013г.
    За начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. е определена дата 19.08.2013г. - 10.30 часа.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при РДНСК - СИР - гр.Варна, бул. „Цар Освободител” №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на строежа : „Пристройка към винарна изба”, долепена до сградата на ресторант, находяща се в УПИ I, кв.63, с.Ветрино с административен адрес: ул.”Иван Вазов” № 5 и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ - на 05.08.2013г.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност