За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.12.2012 г.

Съобщение 141/06.11.2012г

До всички заинтересовани лица
Относно жилищна сграда с адрес гр.Варна ул. „Евлоги Георгиев“ №36
УПИ II-3282, кв.16 по плана на 24 м.р. гр.Варна

    до:
    Мирослав Петров Влъчков
    ул. „Дебър“ №1-а
    гр.Варна
    До:
    Димитър Желев Кижев
    управител на „Кижев“ ЕООД
    ул. „Хан Крум“ №11,ет.3
    гр.Варна
   
    до:
    Иван Живков Жеков
    ул. „Евлоги Георгиев“ бл.22, вх.г,
    ет.5, ап.71
    гр.Варна до:
    Добромир Георгиев Добрев
    ж.к. „Възраждане“ №18, вх.5, ет.4,
    ап.111
    гр.Варна
   
    до:
    Юлия Желязкова Петрова
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.3
    гр.Варна до:
    Валентин Димитров Павлов
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.5
    гр.Варна
   
    до:
    Ангел Илиев Александров
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.6
    гр.Варна
    до:
    Иван Валентинов Енев
    ул. „Бели Лом“ №53, вх.в, ет.2, ап.46
    гр.Разград
    до:
    Иван Петров Иванов и
    Марина Бойкова Иванова
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.8
    гр.Варна
    до:
    Десислава Георгиева Йорданова
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.9
    гр.Варна
    до:
    Динко Петков Ванков
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.10
    гр.Варна до:
    Георги Благоев Благоев
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.11
    гр.Варна
   
    до:
    Милена Стоянова Русева
    ул. „Флора“ №8, вх.а, ет.2, ап.7
    гр.Варна
    до:
    Стела Борисова Тодорова
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.13
    гр.Варна
    до:
    Тони Маринов Дамянов
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.14
    гр.Варна
    до:
    Даниела Иванова Калоянова
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.15
    гр.Варна
    до:
    Станимир Добринов Танев
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.16
    гр.Варна до:
    Диан Вичев Димитров и
    Калинка Александрова Димитрова
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.17
    гр.Варна
   
    до:
    Щирян Василев Моллов и
    Десислава Тодорова Моллова
    ул. „Евлоги Георгиев“ №36, ап.18
    гр.Варна копие:
    кмета
    на район „Приморски“,
    община Варна
   
    Уведомяваме Ви, че за строеж: III-ти етап-секция „А“ от жилищна сграда находящ се в УПИ II-3282, кв.16 по плана на 24 м.р. гр.Варна с административен адрес ул. „Евлоги Георгиев“ №36 е съставен Констативен акт №173/10.09.1012г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.178, ал.5 от ЗУТ за забрана ползване на строежа и прекъсване захранването му с електрическа и топлинна енергия, вода и др.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ (РО „НСК“) Варна при РДНСК-Североизточен район, с адрес: бул.“Цар Освободител №76Г ет.7.
    Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) дневен срок, считано от 07.11.2012г. пред РО „НСК“ Варна при РДНСК-Североизточен район.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа и на видно място на таблото в район „Приморски“ Община Варна на 06.11.2012г. и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на §4, ал.1, изр. 2 от ДР на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност