За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №135/16.10.2012 год.

ДО ИВЕЛИНА КОСЕВА ГЕОРГИЕВА
С.ЯРЕБИЧНА, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Жилищна сграда и гараж” в УПИ IV-118, кв.8 по плана на с.Яребична, Община Аксаково, Област Варна. е съставен Констативен акт №172/05.09.2012г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225 от ЗУТ - за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол - Североизточен район с адрес: гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №76Г, ет.7 .
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 17.10.2012г. пред РО „НСК” Варна при РДНСК - СИР.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа и на видно място на таблото в Община Аксаково на 16.10.2012год. и удостоверява, че адресатът е бил уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност