За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ
Гр.Кричим, Община Кричим

    Уведомяваме Ви, че съгласно влезли в сила Заповеди №Дк-02-ЮЦР-182/01.08.2012г.; №Дк-02-ЮЦР-185/01.08.2012г; №Дк-02-ЮЦР-183/01.08.2012г; №Дк-02-ЮЦР-184/01.08.2012г. издадени от Началника на РДНСК ЮЦР по реда на чл.225 от ЗУТ от 10,30 часа на 03.06.2013г до 17.00 часа на 14.06.2013г. ще бъде извършено принудително изпълнение, във връзка с възлагателни писма изх.№Пд-609-02-695/10.04.2013г.; изх.№Пд-609-02-694/10.04.2013г.; изх.№Пд-609-02-691/10.04.2013г.; изх.№Пд-609-02-693/10.04.2013г на Началника на ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност