За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 9-Р-12/21.06.2012г.

До: Михаил Стефанов Станев, ул.,,Братя Миладинови” №10а,гр. Русе и Диана Калинова Станева, ул.,,Братя Миладинови” №14, гр. Русе

    Уведомяваме Ви, че за строеж ,,Производствено помещение към фурна”, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ №3212, кв.22 по плана на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, е съставен Констативен акт №9-Р-12/21.06.2012г., който е основание за започване на административно производство по чл.178, ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за издаване Заповед за забрана ползване на строежа и прекъсване захранването му с ел.енергия и вода.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в РО”НСК” - Русе при РДНСК - Северен централен район, на адрес: гр. Русе, ул.,,Отец Паисий” №5, ет.4.
    Възражения по Констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на ДНСК, пред РО”НСК” - Русе при РДНСК - Северен централен район.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност