За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 2 от 26.03.2013г.

ДО СИМЕОН ЛАТИНЧЕВ СИМЕОНОВ
ГР. МОНТАНА 3400, БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ” № 95, ВХ. Б, Ап. 10

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед № ДК-02-СЗР-248/ 15.08.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Северозападен район за премахване на строеж: „Жилищна сграда”, намиращ се в поземлен имот /ПИ/ № 283016 в землището на с. Долна Вереница, община Монтана, област Монтана, с възлагателно писмо изх. № М-1153-01-539/ 04.03.2013г. на Началник ДНСК е определен период за изпълнение на принудителното премахване от 11,00 ч. на 11.06.2013г. до 17,30ч. на 21.06.2013г.
    Уведомяваме Ви, че за начало на принудителното премахване по реда на Наредба № 13/ 2001г. на МРРБ е определена дата 11.06.2013г. - 11,00 часа.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Монтана при РДНСК-СЗР с адрес: гр.Монтана, ул. „Ал.Стамболийски” №12, ет.4 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност