За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


31.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Лч-4-2

ДО : „ЙОДЕН МЕДИА“ ЕООД
с управител ИВАН ЙОТОВ ИВАНОВ
УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №1, ГР.ЛОВЕЧ

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№Лч-2395-05-128/12.07.2013г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-СЗР-2/05.01.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северозападен район за премахване на незаконен строеж “Лятна кухня - барбекю“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03486.12.334 по Кадастралната карта на с.Бели Осъм, общ.Троян, обл.Ловеч, местността „Генешки дол“, като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.00 часа на 14.08.2013г. до 17.30 часа на 23.08.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО”НСК”) - Ловеч при РДНСК - Северозападен район на адрес: гр.Ловеч, бул.“България“ №3, ет.5, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност