За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.12.2012 г.

Съобщение

№ 153/21.11.2012г.
относно строеж: Битова канализация от УПИ XXXV- 402, кв. 25 по плана на СО „Кочмар“, преминаваща през УПИ XXXV-282, ПИ 431/стар номер 255/, кв. 16 по плана на СО „Кочмар, продължаваща по улицата и достигаща до РШ-6/западно от спирка „Янтра/, бул. „Трети Март“, гр. Варна,

    до Кирил Йорданов
    кмет на община Варна
    до Петя Георгиева Мавродиева
    собственик на упи xxxv-402
    со „кочмар“ гр. Варна
    до Иван Петров Иванов
    собственик на упи xxv-282
    со „Кочмар“ гр. Варна
    до Желязко Георгиев Желязков
    Собственик на пи-431 /стар IV-255/
    со „Кочмар“ гр. Варна
    до Бонка Миткова Трингова
    собственик на упи III-303
    со „Кочмар“ гр. Варна
    до Аспарух Желязков Ангелов
    бл. 43, вх. 2, ет. 8, ап. 46
    кв. „Аспарухово“ гр. Варна
    до Ради Маринов Минчев
    собственик на упи XXIII-295
    со „Кочмар“ гр. Варна
    до Атанас Николов Влаев
    собственик на упи XXIV-281
    со „Кочмар“ гр. Варна
    до Румен Илиев Стойчевски
    бул. „Чаталджа“ 99, вх. „а“, ет. 4 гр. Варна
    до Иванка Петкова Димитрова
    собственик на упи XXVIII-401
    со „кочмар“ гр. Варна
    до Пенчо Славов Куртев
    ж.к. „Младост“, бл. 106, вх. 4, ап. 81 гр. Варна,
    до Юлиан Георгиев Нейчев
    собственик на упи XVI-465
    со „Кочмар“ гр. Варна
   
    Уведомяваме Ви, че за строеж: Битова канализация от УПИ XXXV- 402, кв. 25 по плана на СО „Кочмар“, преминаваща през УПИ XXXV-282, ПИ 431/стар номер 255/, кв. 16 по плана на СО „Кочмар, продължаваща по улицата и достигаща до РШ-6/западно от спирка „Янтра/, бул. „Трети Март“, гр. Варна, е съставен Констативен акт № 192/18.10.2012г. за установен на незаконен строеж и Констативен акт № 193/18.10.2012г. за незаконосъобразно ползване на строеж.
    Със съдържанието на Актовете може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“
    Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК)-Североизточен район, адрес: бул. „Цар Освободител“ №76Г, ет. 7.
    Възражение по Настоящите констативни Актове могат да бъдат подавани в 14 - дневен срок от съобщаването му, считано от 22.11.2012г. пред РО „НСК“ Варна при РДНСК-Североизточен район.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа, на таблото в район „Младост“, Община Варна и на таблото в РО „НСК“ Варна при РДНСК-Североизточен район на 22.11.2012г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал. 1, изр. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност