За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.2.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № БЛ-289/06.02.2013г.

ДО: Кирил Здравков Георгиев
ж.к. „Еленово”, бл. № 33, вх. Б, ап. 11, гр. Благоевград

    Уведомяваме Ви, че по повод Ваша жалба, подадена с вх. № Ж-02-345/08.11.2011г. в общ. Благоевград и Заявление вх. № БЛ-289-01-031/27.02.2012г. на РО „НСК” Благоевград, във връзка с издаден от Главния архитект на общ. Благоевград Отказ за узаконяване № 60/23.09.2010г., от Началник РДНСК ЮЗР е издадена Заповед № ДК-10-ЮЗР-83/25.06.2012г., с която са отхвърлени жалбата и заявлението, като недопустими за разглеждане по същество.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград при РДНСК ЮЗР, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49.
    Възражения /жалби/ срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в сайта на дирекцията, пред АС Благоевград, чрез РДНСК Югозападен район, ул. „Алабин” № 35, гр. София.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност