За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ОН - 921/12.11.2012г.

ДО ИРЕНА БОРИСОВА ЛАШКОВА
ул. „Крайбрежна“ № 34Б, гр. Несебър

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Тавански етаж”, намиращ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-6, кв. 20, гр. Несебър, административен адрес: ул. „Крайбрежна“ № 34Б, е издадена Заповед № ДК-10-ЮИР-55/20.05.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югоизточен район, по чл. 216, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ /РО „НСК“/ - Бургас към РДНСК - Югоизточен район, административен адрес: бул.”Стефан Стамболов” № 120, ет.5.
    Възражения /жалби/ срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване в сайта на ДНСК, пред РО НСК - Бургас, РДНСК - Югоизточен район.
    Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на строежа и на информационното табло на Община Несебър на 29.09.2012г., за което се състави служебна бележка, удостоверяваща, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1, изр. 2 от ДР на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност