За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.11.2012 г.

Съобщение № СС-299-76-1 от 01.11.2012 г.

ДО Неизвестен извършител

    Уведомяваме Ви, че в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ - Силистра към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Северен централен район /СЦР/ е образувано административно производство по реда на чл. 225 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, със съставения Констативен акт № СС-299-76 от 19.10.2012г. за незаконен строеж: „Билборд” находящ се в обхвата на кръстовището между улица „Васил Левски” и ул. „Калиопа”, гр. Дулово - ПЗ „Юг”, Община Дулово, Област Силистра.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в РО „НСК”-Силистра към РДНСК-СЦР, с адрес: гр.Силистра, ул. ”Илия Блъсков” № 1, ет. 2.
    Възражения срещу Констативен акт № СС-299-76 от 19.10.2012г. могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на ДНСК, пред РО „НСК”-Силистра към РДНСК-СЦР.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност