За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Г-69-62-3/ 01.11.2012г.

ДО: Неизвестен извършител

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Помещение за монтаж на агрегат”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ №І-общ. в кв.17 по плана на с.Суходол, Община Главиница, Област Силистра е съставен Констативен акт № Г-69-62/30.08.2012г., съставен по реда на чл.225 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ от длъжностни лица при РО „НСК”- Силистра към Регионална Дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Северен централен район /СЦР/.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в РО „НСК”- Силистра, на адрес: гр.Силистра, ул. „Илия Блъсков” №1, ет.ІІ .
    Възражения срещу Констативен акт № Г-69-62/30.08.2012г. могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, пред РО „НСК”-Силистра при РДНСК - СЦР.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност