За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ПЧ-284-1/11.06.2013г.

ДО Илия Димитров Георгиев
гр. Сандански, ул. „Ал. Буйнов” №7, ет.1, ап. 5

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-1508-03-574/18.05.2013г. на Началник ДНСК София е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-БД-42/02.06.2010г. на Началника на Сектор Благоевград при РДНСК Югозападен район за премахване на строеж „Жилищна сграда”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ, кв. 1 по плана на с. Тополница, Община Петрич, с извършител Илия Димитров Георгиев.
    Принудителното премахване на строежа е възложено да се извърши в периода от 10,30часа на 24.06.2013г. до 17,30часа на 05.07.2013г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес: гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност