За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.6.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 8/ 29.05.2017г.

ДО ЕМИЛ БОГДАНОВ ЕФТИМОВ
УЛ. „АРХ. ДАБКО ДАБКОВ“ №4
ЕТ.7, СКЛАД №1, ГР.ВАРНА
ДО УПРАВИТЕЛЯ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА
УЛ. „АРХ. ДАБКО ДАБКОВ“ №4, ГР.ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Реконструкция, със завземане на общи части - плоски неизползваеми покриви към склад №1 /с идентификатор 10135.2554.381.4.21/, на седми /тавански/ етаж, кота + 16,50м., в жилищна сграда, находяща се в УПИ VI - 2554.381?277 /ПИ №10135.2554.381/, кв.28, по плана на 24 - ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. „арх. Дабко Дабков“ №4, гр. Варна е съставен Констативен акт №1/27.01.1017г., от служители на РО НСК Варна при РДНСК - Североизточен район, за установяване на незаконен строеж по реда на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ .
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ (РО „НСК“) Варна при РДНСК-Североизточен район, с адрес: бул.“Цар Освободител №76Г ет.7.
    Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) дневен срок, считано от 29.05.2017г. пред РО „НСК“ Варна при РДНСК-Североизточен район.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа и на видно място на таблото в район „Приморски“ Община Варна на 29.05.2017г. и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на §4, ал.1, изр. 2 от ДР на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност