За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.4.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Р-971/ 17.03..2017г.

До: Дарена Христова Иванова
гр. Русе, ул.,,Солун” № 12, бл.”Мила”, вх.Б, ет.10

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Надстроявания над кота +26,80 върху съществуваща тераса и плосък покрив, функционално обединени с апартамент № 33, вх.Б” /представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.247.2.80/“, намиращ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІI-4326, кв.395 по плана на гр.Русе, с административен адрес ул.“Солун“ № 12, блок „Мила“, вх.”Б”, ет.10, гр.Русе, община Русе, област Русе, е съставен Констативен акт № 971-Р-16/22.12.2016г., който е основание за започване на административно производство по чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за издаване Заповед за премахване на незаконния строеж.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в РО ”НСК” - Русе при РДНСК - Северен централен район, на адрес: гр. Русе, ул.,,Отец Паисий” № 5, ет. 4.
    Възражения по Констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата публикуване на съобщението на интернет страницата на ДНСК, пред РО ”НСК” - Русе при РДНСК - Северен централен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност