За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С11-1398-05-837/15.11.2012г.

ДО РУМЕН ИВАНОВ СОЛАКОВ
ГР.СОФИЯ, УЛ.“ШЕЙНОВО” №9
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ГР.СОФИЯ, УЛ.“ШЕЙНОВО” №9

    Уведомяваме Ви, че на основание чл.216, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.149, ал.2, т.3 от ЗУТ, е издадена Заповед №ДК-10-ЮЗР-93/24.07.2012г. от Началника на РДНСК - Югозападен район, с което е отхвърлена жалба срещу Разрешение за строеж №553/25.07.2005г., издадено от Главния архитект на Столична община, заедно с одобрения инвестиционен проект за строеж “Реконструкция на покрива на триетажна жилищна сграда и ремонт на същата”, находяща се в ПИ №941, кв.104 по плана на гр.София, с административен адрес ул.“Йордан Йовков” №17, допълнено със Заповед №РД-09-50-147/08.02.2012г. на Главния архитект на СО за вписване на забележка в РС №553/25.07.2005г. и одобряване на преработка в инвестиционния проект за “Реконструкция, задигане на покрива и вътрешно преустройство на тавански етаж на триетажна жилищна сграда /със сутерен и тавански помещения/.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в сектор София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на ДНСК, чрез Началника на РДНСК - Югозападен район пред Административен съд София - град.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност