За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.6.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С4-1476-01-863/11.06.2013г.

ДО: ОГНЯН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
МОНИКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ж.к. „Лагера”, бл.53, вх.Г, ап.87, гр.София
ДО: БОЖИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ
гр.София, ул. ”Цанко Церковски” №40

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-1395-03-931/03.06.2013г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №РД-14-172/10.04.2007г, издадена от Зам.- Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж: „Ремонт и реконструкция на покрива на жилищна сграда”, находящ се в УПИ Х-451, кв.151, по плана на, м. ”Лозенец II-част”, с административен адрес: гр.София, Район „Лозенец”-СО, ул.”Плана планина”№7, е възложено на „НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, съгласно сключен договор № ФО-13-217/22.05.2013г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10.00 ч. на 03.07.2013г. до 17.30 ч. на 19.07.2013г.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в РО „НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. „Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност