За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 27 - ВС

ДО
Красимир Димитров Димитров ул. „Димитър Рашев” № 8, вх. Г ет. 2, ап. 5 гр. Велико Търново
Ясен Стефанов Петров ул. „Димитър Рашев” № 8, вх. Г ет. 4, ап. 12 гр. Велико Търново
Бехчет Мехмедов Алиосманов ул. „Димитър Рашев” № 8, вх. В гр. Велико Търново
Поликсения Димитрова Христова ул. „Венета Ботева” № 5, вх. А гр. Велико Търново
Валентин Петров Христов ул. „Венета Ботева” № 5, вх. А гр. Велико Търново
Венцислав Илиев Рангелов ул. „Димитър Благоев” № 7Б гр.Велико Търново
Борислав Колев Генчев ул. Драган Цончев” № 14Б гр.Велико Търново
Кольо Йорданов Бижев ул. „Димитър Рашев” № 8, вх. Г, ет. 2, ап. 6 гр.Велико Търново
Венцислава Емилова Филева ул. „Освобождение” № 126 Б гр.Велико Търново
Стоян Иванов Карастоянов ул. „Райна Княгиня” № 3А гр.Велико Търново

    Уведомяваме Ви, че за строеж: СЕКЦИЯ “Г” (секция 4 по одобрения архитектурен проект) от строеж “Жилищна сграда с магазини и гаражи”, намиращ се в урегулиран поземлен имот(УПИ) ІІІ-5469,5470, кв.626 по плана на гр. Велико Търново, с административен адрес ул. „Димитър Рашев” № 8, от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северен централен район, е съставен Констативен акт № 27-ВС/28.05.2012 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224, ал. 7 за спиране на строителството и за издаване заповед за премахване по реда на чл. 225, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до Регионален отдел „Национален строителен контрол” В. Търново към РДНСК - Северен централен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност