За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №К-78-01-715/02.10.2012г.

ДО КЛАРА ШИШМАНОВА РАЙНОВА
УЛ. „ЦАР СИМЕОН І“ №65, ГР. СОФИЯ

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо с изх. №КН-3857-09-350/01.10.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-КН-29/12.10.2009г. за премахване на незаконен строеж: „Ограда“, изпълнен около двуетажна жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ, кв.125 по плана на с. Бараково, общ. Кочериново е възложено на „ЦЕЦО-ВИДИ“ ЕООД, съгласно сключен Договор №ФО-13-524/27.09.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 29.10.2012г. до 17,30 часа на 02.11.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол (“ РО „НСК“) гр. Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №15, ет.5 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност