За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №125 / 29.09.2012 г.

ДО : ИВАНКА КОЛЕВА СТАНЕВА
Ж.К.”ВЪЗРАЖДАНЕ”, №49, ВХ.1, ЕТ.4, АП.10, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж ”Жилищна сграда”, находящ се в УПИ III-1618, кв.128, 29-ти м.р. на гр.Варна, с административен адрес кв.”Аспарухово”, ул.”Кирил Пейчинович”, №14, е съставен Констативен акт №152/26.07.2012г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ - за премахване на констатираните незаконни части на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел ”Национален строителен контрол”-Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК)- Североизточен район, с адрес гр.Варна, бул. ”Цар Освободител”, №76Г, стая 709.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от 30.09.2012г. пред Регионален отдел ”Национален строителен контрол”-Варна при РДНСК - Североизточен район.
    Настоящото съобщение беше залепено на ...............................................................................
    ................................................................................................................................................................,
    на табло за съобщения в сградата на Район ”Аспарухово”, Община Варна и на табло за съобщения в Регионален отдел ”Национален строителен контрол”-Варна при РДНСК-Североизточен район (на 7-ми етаж в сграда на бул.”Цар Освободител”, №76Г) и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност