За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 69-ДТ

ДО: Мариана Стефанова Серафимова
Ул.“Филип Тотю“ №15, вх.Б, ет.1,ап.3, Гр.Велико Търново
Георги Стефанов Вичев
СГ Столична, Район 13_Надежда , ЖК „Свобода“ №30, вх.А, ет.6, ап.16, гр.София

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Масивна сграда от допълващото застрояване - ГАРАЖ и СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ“, намиращ се в южната част на поземлен имот с идентификатор 10447.509.369 по Кадастралната карта и кадастралните регистри(КККР) на гр.Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008год. на Изпълнителен директор на АГКК, ситуиран предимно в частта от имота попадаща извън УПИ ХІ-1482, кв.210 по действащ ПУП-ПР на гр.Велико Търново, с административен адрес ул.“Цар Иван Асен ІІ“ №19А, е съставен Констативен акт № 69-ДТ / 04.09.2012год., който е основание за започване на административно производство по чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията(ЗУТ) - за премахване на незаконния строеж.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол“ - Велико Търново при РДНСК Северен централен район, адрес: гр.Велико Търново, ул.“Цар Теодор Светослав“ №59.
    Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на обявяването(датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК), пред РО“НСК“ - Велико Търново, с адрес гр.Велико Търново, ул.“Цар Теодор Светослав“ №59.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност