За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.10.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 129/08.10.2012 г.

ДО: ЦАНКА СТОЯНОВА ГОЧЕВА
УЛ. НАНКО НЕДЕВ, №4Б, ГР. АКСАКОВО

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Складови помещения“ изграден в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII-384 и в част от УПИ VI-383 кв.13 по плана на гр.Аксаково с административен адрес, ул. „Нанко Недев” №4Б е издадена Заповед ДК-02-СИР-139/23.07.2012 г. на Началник РДНСК-Североизточен район за премахване.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”-Варна/, бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, ст.708.
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок считано от датата на обявяването (датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК), пред Административен съд Варна, чрез РО „НСК”-Варна при РДНСК-Североизточен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност