За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 49 / 14.08.2013г.

ДО ДИМО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВОВ
УЛ. “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №79
КВ. АСПАРУХОВО, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строежи:
    - “Масивна ограда”, разположен в близост до УПИ IV-2270, кв.145, 29-ти м.р. на гр. Варна с административен адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №79, кв. Аспарухово, гр. Варна, с възлагателно писмо изх. № ВН-3113-06-016/08.08.2013г. на ДНСК е разпоредено в периода от 10.30часа на 27.08.2013г. до 17.00часа на 30.08.2013г. да се извърши принудителното премахване на незаконния строеж в изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР-94/29.05.2012г. на Началник РДНСК - Североизточен район. Начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. на МРРБ е определена дата 27.08.2013г. - 10.30 часа
    - “Стоманобетонова плоча”, разположен на част от трасето на „източен охранителен канал“ в близост до УПИ IV-2270, кв.145, 29-ти м.р. на гр. Варна с административен адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №79, кв. Аспарухово, гр. Варна, с възлагателно писмо изх. № ВН-3113-06-014/08.08.2013г. на ДНСК е разпоредено в периода от 10.30часа на 26.08.2013г. до 17.00часа на 27.08.2013г. да се извърши принудителното премахване на незаконния строеж в изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР-95/29.05.2012г. на Началник РДНСК - Североизточен район. Начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. на МРРБ е определена дата 26.08.2013г. - 10.30 часа
   
    Със съдържанието на ВЪЗЛАГАТЕЛНИТЕ ПИСМА може да се запознаете в Регионаллен отдел „Национален строителен контрол“ Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр.Варна, бул. Цар Освободител №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежите находящи се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №79, кв. Аспарухово, гр. Варна и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ - на 14.08.2013г.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност