За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.12.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 154 /21.11.2012г.

До: ТОДОР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ГРАНД - 57” ЕООД
УЛ. „ЧЕРНИШЕВСКИ” № 13, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: „Заведение за обществено хранене - бистро „Дел Мар”, разположен в поземлени имоти с идентификатори № 54145.25.408, № 54145.25.507 и № 54145.25.508 по действащата кадастрална карта на ВЗ „Кранево”, землище с.Осеново, общ. Аксаково, е издадена ЗАПОВЕД № ДК-09-В-32/17.09.2012г. на Началник РО „НСК” Варна при РДНСК - Североизточен район за забрана достъпа на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж.
    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в РО „НСК” Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол - Североизточен район, бул. Цар Освободител №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Варна по реда на чл.215 от ЗУТ , чрез Началник РО „НСК” Варна , в 14 - дневен срок считано от 22.11.2012г.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 21.11.2012г. и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4, ал.1, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност