За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № C4-577-05-850 / 16.11.12г.

ДО: ХРИСТИНА ВЕЛИНОВА СТОЕВА
гр.София, ж.к. „Христо Смирненски”, бл.47, вх.Б, ап.36

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-1003-10-683/12.11.2012г. на Началника на ДНСК за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №РД-14-260/23.06.2004г, на Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж: „Жилищна сграда”, реализиран в ПИ №1279, кв.37, по плана на м.”Христо Ботев”, гр.София, е възложено на „Атлас-Р” ЕООД, съгласно сключен договор №ФО-13-573/29.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши от 10.30 ч. на 22.11.2012г. до 17.30 ч. на 30.11.2012г.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в РО „НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. „Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност