За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С7-989-05-849/16.11.2012г.

ДО: ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ВЕЛИНОВА
ГР.СОФИЯ, УЛ.„ПОД ГРАМАДА” № 33

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-957-10-563/ 07.11.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СО-6/ 18.01.2008г. за премахване на незаконен строеж: „Ограда”, находящ се в УПИ XIV- 283, кв.13, по плана на в.з.”Бояна, с административен адрес гр.София, ул.”Под грамада”№ 33, Район”Витоша”- СО е възложено на „Неострой инженеринг” ООД, съгласно сключен договор № ФО-13-579/ 29.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,30 часа на 19.11.2012г. до 17,30 часа на 27.11.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО ”НСК” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул. “Алабин” № 35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност