За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СС-17-15/ 26.03.2013г.

ДО:
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ НЕДЕЛЧЕВ
УЛ. „КЛИСУРА“№15
ГР. ТУТРАКАН
Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЕЛЧЕВ,
    Във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление №СС-17-15/05.04.2012г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ /РО „НСК“/ Силистра към РДНСК-Северен централен район, с което Ви е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева в полза на държавния бюджет и на основание чл.182, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, Ви се отправя Покана за доброволно плащане с изх. №Т-336-00-060/24.01.2013г. на РО „НСК“Силистра към РДНСК-СЦР.
    Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол”-Силистра при Регионална дирекция за национален строителен контрол- Северен централен район, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписката и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/, а РО „НСК“Силистра ще изпрати Наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената глоба в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност